LOVER FOR VESTNES HUNDEKLUBB

 

Kapittel 1, Navn og formål  

§  1      Navn

Klubbens navn er Vestnes Hundeklubb. Her forkortet til VHK. 

§  2      Tilknytning og interesseområde

            Vestnes Hundeklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK)         

§  3      Formål

Klubbens formål er å:

·        bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber

·        ivareta medlemmenes kynologiske interesser

·        fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

·        fremme mulighetene for aktivitet med hund

 

Kapittel 2, Medlemskap

§  4      Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og /eller hundesaken.

§  5      Medlemskontingent

            Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

            Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

            Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

§  6      Medlemsplikter

            Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlem forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

            Medlemskontingenten skal være i klubben i hende i rett tid.  Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§  7      Opphør av medlemskap

              Medlemskap i klubben opphører ved:

·        utmeldelse

·        strykning på grunn av manglende kontigentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

·        strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontigent til NKK   

·        vedtak om strykning av medlemskap besluttet klubbens styre

·        vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet  av NKKs Disiplinærkomite

·        vedtak om eksklusjon av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alleNKK`s Medlemsklubber.

§  8           Disiplinære reaksjoner (felles regler for alle klubber)

                Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NNKs Disiplinærkomite kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten Disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

                Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

                 Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre.

      Personer som er nektet opptakelse eller strøket  som  medlem kan anke vedtaket inn for NKKs

Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter  at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt  skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig inappellabel.

                Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfristen og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9       Æresmedlem

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

 

Kapittel 3, Organisasjon

§ 10     Klubbens organer

·        Årsmøte

·        Ekstraordinært årsmøte

·        Styre

·        Valgkomité

§ 11     Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. 

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 6 ukers varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelse.

Tidsfristen kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere. 

Med innkallelsen skal følge:

·        Dagsorden

·        Undertegnet årsberetning

·        Undertegnet regnskap med revisors beretning

·        Forslag til kandidater til valgene.  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedatoen.

·        Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet.  Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtet.

 

Valg av:

     Leder velges for 2 år

     Nestleder velges for 2 år

     Sekretær velges for 2 år

     Kasserer velges for 2 år

     1 styremedlem velges for 2 år

     2 vararepresentanter velges for 1 år

     2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.  Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende  senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, og som er over 16 år.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles.  Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for årsmøtet.

§ 13     Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Evt. tellekorps.

·        Årsberetning

·        Regnskap med revisors beretning

·        Budsjett for neste år

·        Planer for drift og aktivitet neste år

·        Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og vararepresentanter

·        Valg av revisor med vararepresentant

·        Evt. honorar til revisor

·         Valg av Valgkomité med vararepresentant

·        Andre saker som står oppført på dagsorden

§ 14     Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges til tillitsverv i klubben.

§ 15     Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 vararepresentanter, som velges av årsmøtet. Styret har ansvaret for å:

  • lede klubben mellom årsmøtene
  • drive klubben i samsvar med formålsparagrafen
  • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
  • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK- region
  • fremme mulighetene for aktivitet i klubbens område
  • avholde årsmøte
  • velge sekretær og kasserer innen - eller utenfor styrets midte
  • oppnevne komiteer og representanter for klubben
  • utarbeide retningslinjer for komiteer og evt. Redaktør

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det.  Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 16     Valgkomité

Valgkomiteen består av leder, 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.  Valgkomiteens forslag samt eventuelle innkomne forslag fremmes for årsmøtet.

 

Kapittel 4, Revisor

§ 18     Revisor

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor.  Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kapittel 5, Diverse bestemmelser

§ 19   Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20   Stemmetall

          Det kreves kvalifisert flertall for valg av :

          Æresmedlem, lovendring og oppløsning.

          Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertal            

§ 21   Oppløsning

            For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.  Beslutningen må stadfestes på  ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.

 Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under § 2 nevnte formål.

           Definisjoner:

Absolutt flertall:

            Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for

            forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

 

           Kvalifisert flertall:

           Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved

lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.